18. June 2024.

logo

Статут PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 19 januar 2012 17:31

САВЕЗ БАЧКИХ БУЊЕВАЦА - СТАТУТ     (latinica)
Место и датум усвајања: Суботица, 06. март 2010. године.
Орган који је усвојио Статут: Скупштина Савеза бачких Буњеваца.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Савез бачких Бњеваца (скраћено: СББ) је политичка странка буњевачке националне мањине која је основана са циљем да представља и заступа интересе буњевачке националне мањине у Србији, да заштити и унапређује права њених припадника.
Савез бачких Буњеваца је политичка странка чији је основни документ овај Статут.

Члан 2.
Назив странке:
САВЕЗ БАЧКИХ БУЊЕВАЦА

Скраћени назив странке: СББ
Седиште странке:
Република Србија, 24000 Суботица, улица Анте Парчетића бр.10
Печат странке:
Савез бачких Буњеваца располаже печатом којим оверава своје пословање и финансијске токове.
Печат је пречника 30 мм, кружног облика, са текстом у полукргу: «Савез Бачких Буњеваца» - ћириличним писмом, а у дну у полукругу: «Суботица»,. У средини печата су три звезде петокраке распоређене у троугао.
Организационе јединице не поседују самостално печат.
Симбол визуелног идентитета је троугао оивичен бојама заставе Републике Србије у чијим се угловима налазе три звезде жуте боје, а у средини скраћени назив странке: СББ

Члан 3.
Савез бачких Буњеваца је правно лице са правима и обавезама утврђеним важећим правним прописима, овим Статутом и осталим усвојеним документима странке.
Савез бачких Буњеваца пред трећим лицем и државним органима представља и заступа председник Савеза бачких Буњеваца.
Савез бачких Буњеваца своју активност испољава на територији Републике Србије.

II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 4.
Циљ и задатак Савеза бачких Буњеваца је да:
– учествује у политичком заступању и представљању интереса Буњеваца у Србији,
– изради стратегију и план за очување националног идентитета за националну мањину Буњеваца у Србији
– се залаже за институцију пропорционалне парламентарне заступљености мањина
на републичком, покрајинском и локалном нивоу,
– преко својих изабраних посланика учествује у раду републичког
парламента, покрајинске скупштине, локалних самоуправа и месних
заједница,
– својом активношћу служи појединцима и организацијама које се
декларишу као буњевачке и које припадају буњевачком корпусу,
– подржава очување језика, културе и идентитета Буњеваца и помаже
развоју и проширењу њиховог образовања,
– ствара пуну и стварну равноправност Буњеваца у Србији у свим
областима привреде и јавног живота,
– хомогенизује буњевачки корпус, доприноси повећању снаге заједништва националне мањине Буњеваца у Србији, а поред тога проширује и контакте
Буњеваца са оним народима са којима заједно живе,
– сарађује, негује и развија везе са регионалним и међународним организацијама,
– утиче да живимо у европски опредељеној, демократској држави, у
којој се људска и појадиначна права на свим нивоима остварују,
– утиче на економски развој, израђује стратегију стварања радних места и места за
живот, и утиче на њену реализацију у пракси,
– инсистира на поврату имовине,

III. ЧЛАНОВИ САВЕЗА БАЧКИХ БУЊЕВАЦА

Члан 5.
Чланом Савеза бачких Буњеваца може постати свако пунолетно способно лице које није под старатељством, које је држављанин Републике Србије, које прихвата Статут и Програм Савеза бачких Буњеваца, које прихвата активну улогу у деловању Савеза бачких Буњеваца и које своју вољу за сарадњом исказује потписом приступнице.

Члан 6.
Појединачно чланство Савеза бачких Буњеваца састоји се од:
- редовних чланова
- почасних чланова
Почасно чланство и почасну функцију у Савезу бачких Буњеваца додељуље Савет Савеза бачких Буњеваца.
На предлог чланова Савета и Скупштине Савеза бачких Буњеваца, може бити изабран и почасни председник Савеза бачких Буњеваца.
Чан Савеза бачких Буњеваца, као странке националне мањине, може бити и лице које је истовремено члан друге странке, под условом да није странка националне мањине и да нема програмских и статутарних препрека.
У Савез бачких Буњеваца може колективно да приступи и друга политичка странка буњевачке националне мањине, уколико одговарајуће тело странке која жели да приступи, о томе донесе одлуку.
О прихватању захтева за приступање одлучује Савет Савеза бачких Буњеваца

Члан 7.
Приступнице које представљају захтев за пријем у појединачно чланство Савеза бачких Буњеваца, на основу предлога надлежних месних организација, одобрава председник Савеза бачких Буњеваца, а пријем постаје званичан када приступницу својим потписом и печатом овери председник Савеза бачких Буњеваца.
О појединачном чланству чланова странке која колективно ступа у Савез бачких Буњеваца, одлучује председник Савеза бачких Буњеваца. Председник има право да у оправданом случају одбије пријем у Савез бачких Буњеваца појединих чланова приступљене странке. Појединачни члан приступљене странке своју активност испољава у месној организацији Савеза бачких Буњеваца најближој његовом
месту становања.
Сваки појединачни члан добија чланску легитимацију коју издаје главна канцеларија Савеза бачких Буњеваца, са потписом председника Савеза бачких Буњеваца.
Евиденција о члановима је обавезна и води се на начин утврђен Законом о политичким странкама.

Члан 8.
Чланство престаје смрћу, иступањем, брисањем из евиденције, односно искључењем појединачног члана, о чему одлучује Финансијска и Дисциплинска комисија Савеза бачких Буњеваца.

Члан 9.
Поред редовних чланова, и почасни чланови имају право да учествују у раду и на
Манифестацијама Савеза бачких Буњеваца.
Само редован члан може да бира и да буде изабран.

Члан 10.
Обавезе члана:
- да поштује одредбе основних докумената Савеза бачких Буњеваца, као и одлуке Савета, Председништва, и месне, општинске, градске и окружне организације којој члан припада.
- да у интелектуалном, моралном и у складу са својим могућностима материјалном смислу, утиче на снажније остваривање зацртаних циљева
- да испуњава прихваћене обавезе.

Члан 11.
Према оним члановима који поступају у супротности са Статутом и Програмом (у
наставку: основни документи) и правилницима Савеза бачких Буњеваца, односно који крше одлуке Савета и Председништва, или који нарушавају углед и интересе Савеза бачких Буњеваца, Финансијска и Дисциплинска комисија Савеза бачких Буњеваца може да предузме следеће мере:
- да се јавно огради од њих,
- да их смени са функције коју упражњавају у Савезу бачких Буњеваца, односно у другим извршним телима и органима у која их је Савеза бачких Буњеваца
делегирао и кандидовао,
- да их искључи из Савеза бачких Буњеваца.

Члан 12.
Мерама из пређашњег члана претходи дисциплински поступак и утврђивање
чињеницана основу којих Финансијска и Дисциплинска комисија доноси одлуку.
Против првостепене одлуке комисије, члан против кога се води поступак, иницијатор поступка или председник Савеза бачких Буњеваца, може да уложи жалбу са одложеним дејством, Финансијској и Дисциплинској комисији Савеза бачких Буњеваца.
Одлука Финансијске и Дисциплинске комисије Савеза бачких Буњеваца је правоснажна и коначна када то председник Савеза бачких Буњеваца својим потписом одобри.

Члан 13.
Уколико органи месних, општинских, градских и окружних организација, односно
поједини њихови чланови поступају у супротности са основним документима, или
одлукама Савета Савеза бачких Буњеваца, Финансијска и Дисциплинска комисија може да суспендује ове органе или поједине њихове чланове и истовремено преиспита чланство одговорних лица, и може да донесе одлуку о одржавању нових, ванредних избора у организацијама које одреди.
Преиспитивање статуса члана и нове изборе треба обавити у року од 30 дана од
доношења одлуке.

IV. СТРУКТУРА САВЕЗА БАЧКИХ БУЊЕВАЦА
Члан 14.
Савеза бачких Буњеваца чини комплетно чланство и организационе јединице по териториалном принципу (месне организације, општинске организације, градске организације, окружне организације).
Месну организацију, уз одобрење Председништва, може да оснује најмање 5
редовних чланова.
Општинску организацију могу да оснују месне организације у оним општинама, у
којима су формиране најмање 2 месне организације.
Месне организације које функционишу у градовима Србије, оснивају градску
организацију.
Окружну организацију оснивају оне месне и градске организације, које су на територији једног округа.
Савеза бачких Буњеваца из свог чланства може да формира омладинску организацију коју могу да чине редовни чланови странке испод 35 година старости.

Члан 15.
Органи Савеза бачких Буњеваца су:
- Скупштина,
- Савет,
- Председништво,
- Финансијска и Дисциплинска комисија.

Органи окружних, општинских и градских организација су:
- Председништво и
- Надзорна комисија.
Окружне, општинске и градске организације у случају превелике масовности
чланства, или из других оправданих разлога, могу да изаберу и савет.
Органи месне организације:
- месни одбор,
- председништво.
Оне месне организације које броје више од сто чланова, могу да изаберу и свој савет.
Рад месних, општинских, градских и окружних организација одвија у складу са
Статутом Савеза бачких Буњеваца.

Скупштина
Члан 16.
Највише тело Савеза бачких Буњеваца је Скупштина која редовно заседа најмање једном у две године.
Скупштину и ванредну скупштину сазива председник Савеза бачких Буњеваца.
Уколико председник због спречености не може да сазове скупштину, то може
учинити извршни потпредседник по овлашћењу председника, или на писмени захтев више од 25 % чланова странке.
Скупштину и ванредну скупштину треба одржати у року од 30 дана након сазивања.
О сазивању Скупштине и ванредне скупштине и разлозима њеног сазивања информацију ће писменим путем добити чланови Скупштине и председници месних организација, у складу са чланом 17. Статута.

Члан 17.
Скупштину чини укупно 5% чланова странке по делегатском принципу. Чланови Скупштине су чланови Савета, затим пропорциално заступљени делегати месних организација. Свака месна организација има најмање једног делегата у Скупштини. Даљи број делегата појединих месних организација одређује Савет, у пропорцији са бројем чланова. Делегате бирају одбори месних организација. У раду Скупштине са саветодавним правом учествују изаврани републички и покрајински посланици и одборници Савеза бачких Буњеваца, чланови Финансијске и Дисциплинске комисије.

Члан 18.
Надлежности Скупштине:
- доноси Статут Савеза бачких Буњеваца,
- доноси измене и допуне Статута Савеза бачких Буњеваца,
- доноси програм, измене и допуне Програма Савеза бачких Буњеваца,
- доноси одлуку о удруживању политичке странке у шире политичке
савезе у земљи и иностранству,
- доноси одлуку о спајању политичке странке,
- доноси одлуку о промени имена политичке странке
- бира чланове Савета и председника,
- одлучује о престанку рада Савеза бачких Буњеваца.
Скупштина прихвата извештај председника странке и Финансијске и
Дисциплинске комисије о раду у периоду између две седнице Скупштине.

Скупштина сваких осам година одржава изборе, али на основу одлуке председника
Савеза бачких Буњеваца то на било којој својој седници може да учини.

Члан 19.
Скупштина је у стању да доноси одлуке ако је присутна већина њених чланова. Своје одлуке Скупштина доноси већином гласова присутних чланова. Мимо ове одредбе, одлука о престанку рада Савеза бачких Буњеваца и о изменама Статута и Програма доноси се већином гласова свих чланова Скупштине. Скупштина доноси Пословник којим се регулише доношење одлука. Скупштина доноси, усваја и по потреби мења Пословник. Скупштина на својој следећеј седници, а најкасније у року од годину дана од усвајања Статута доноси Пословник.
Савет
Члан 20.
У периоду између две Скупштине, врховни орган Савеза бачких Буњеваца је Савет, који се, заједно са председником, састоји од 11. чланова. Мандат Савета траје осам година. Савет годишње заседа најмање четири пута. Чланове Савета Савеза бачких Буњеваца тајно, од више кандидата, већинским гласањем бира Скупштина.

Члан 21.
Уколико између два изборна периода некима од чланова Савета изабраним од стране Скупштине престане чланство у овом телу, Савет уместо њих од чланова Савеза бачких Буњеваца, може да постави нове чланове. У периоду између две изборне скупштине, у Савет се може поставити највише пет чланова.

Члан 22.
Надлежности Савета:
- усваја политичке ставове, у складу са Програмом Савеза бачких Буњеваца,
- припрема и разматра нацрте и предлоге који ће се наћи пред Скупштином,
- из редова свог чланства бира, и пре времена може да разреши
дужности члана Председништва, извршног потпредседника и
потпредседника,
- утврђује области рада потпредседника и чланова Председништва,
- доноси одлуку о годишњем буџету Савеза бачких Буњеваца и годиштњем
извештајима Финансијске и Дисциплинске комисије,
- поставља кандидате, односно прихвата њихову кандидатуру у републичка, покрајинска тела и тела локалних самуоправа и за одговарајуће функције.
- у циљу успешнијег рада формира стручне комисије,
- прихвата оснивање одбора,
- прихвата оснивање месних, општинских, градских и окружних организација,
- доноси одлуке о споразумима о сарадњи и коалционим споразуимима, прихвата
споразуме склопљене од стране Председништва,
- доноси одлуку о изменама Статута и Програма у изузетном случају ако ове документе треба ускладити са Законом о политичким странкама,
- обавља остале задатке предвиђене Статутом и правилницима.

Члан 23.
Савет је у стању да доноси одлуке, ако је на седници присутна већина његових
чланова.
Своје одлуке Савет доноси већином гласова свих својих чланова.

Члан 24.
Саветом руководи председник странке, који сазива седнице и њима председава.
Савет из својих редова може да изабере заменика председника који замењује
председника у одсуству.

Председништво
Члан 25.
Председништво у периоду између седница Савета је врховно тело Савеза бачких Буњеваца, које доноси одлуке, као извршни орган Савеза бачких Буњеваца.
Чланови Председништва потичу из Савета. Председништво је са председником,
извршним потпредседником и потпредседником, петочлано тело.
Мандат Председништва траје осам година.

Члан 26.
Надлежности Председништва:
- извршава одлуке Скупштине и Савета Савеза бачких Буњеваца,
- координира активност Савеза бачких Буњеваца,
- за сваку седницу Савета припрема извештај о активностима и догађањима у протеклом периоду,
- из редова Скупштине, тајним гласањем, бира чланове Финансијске и Дисциплинске комисије,
- именује руководиоца канцеларије и портпарола Савеза бачких Буњеваца,
- обавља остале задатке, у складу са Статутом и правилницима.

Члан 27.
Председништво заседа најмање једном у два месеца, а седницама управља
председник Савеза бачких Буњеваца. Председништво је у стању да доноси одлуке, ако је на седницама присутна већина његових чланова. Председништво своје одлуке доноси већином гласова свих својих чланова.

Председник, извршни потпредседник, и потпредседник

Члан 28.
Председника Савеза бачких Буњеваца на мандатни период од осам година бира Скупштина непосредним тајним гласањем .
Председник Савеза бачких Буњеваца заступа политичку странку.

Председник између осталог :
- одлучује о захтевима за пријем у чланство ,
- предлаже чланове Финанскијске и Дисциплинске комисије
- својим потписом омогућава правоснажност донетих и измењених докумената , одредба и одлука Савета , Председништва , Финансијске и Дисциплинке комисије
- сазива Скупштину и ванредну скупштину Савеза бачких Буњеваца.
Извршног потпредседника и потпредседника Савеза бачких Буњеваца, на предлог
председника , на мандатни педиод од осам година , бира Савет од својих чланова ,
тајним гласањем . Мандат извршног потпредседника и потпредседника престаје
уколико престане ихово чланство у Савету Савеза бачких Буњеваца.
Председника , по еговом овлашћењу, у случају његове заузетости , замењује
извршни потпредседник .

Финансијска и Дисциплинска комисија

Члан 29.
Финансијска и Дисциплинска комисија надзире имовинско стање , економске и
финансијске токове , као и дисциплинске односе унутар странке и израђује
финансијки план странке . Комисија је трочлана , а на предлог председника , тајним
гласањем , бира је Председништво Савеза бачких Буњеваца, од редовних чланова Скупштине .
Члан Савета или Председништва не може истовремено да буде и члан Финансијске и Дисциплинске комисије . Мандат Комисије траје осам година .
Финансијска и Дисциплинска комисија из својих редова , тајним гласањем , бира
председника, чији мандат траје осам година .
Одлуке се доносе већином гласова чланова комисије .
За финансијско пословање , подношење извештаја и вођење књига политичке странке носи одговорност председник Финансијске и Дисциплинске комисије .
Такође , овлашћено лице да контактира са надлежним органом је председник
Финансијске и Дисциплинске комисије .
Финансијска и Дисциплинска комисија у року од 60 дана од избора одржава своју
званичну седницу , бира председника , израђује предлог годишњег буџета странке и износи га пред Савет на усвајање .
На крају сваке финансијске године , спроводи унутрашњу контролу , и о њеном
резултату путем извештаја у писменој форми , обавештава Савет . Финансијска и
Дисциплинска комисија дужна је да на седници Скупштине износи извештај за
усвајање о раду у протеклом периоду .
Вођење поступка у вези активности чланова и тела Савеза бачких Буњеваца, која је у супротности са основним документима и правилницима Савеза бачких Буњеваца, спада у надлежност Финансијске и Дисциплинске комисије.

Месне , општинске , градске и окружне организације

Члан 30.
Општинске , градске и окружне организације путем својих надлежних органа :
- спроводе политику утврђену у основним документима и од стране
руководећих органа Савеза бачких Буњеваца,
- координирају рад месних организација које припадају њиховој
организацији ,
- подносе предлоге везане за сарадњу или склапање коалиционих
споразума са другом странком или странкама ,
- координирају утврђивање предлога који се доносе на кандидатуру
посланика и функционера на свим нивоима власти ,
- бирају кандидате у Савет Савеза бачких Буњеваца,
- координирају избор , односно кандидатуру делегата и представника у друге високе руководеће органе Савеза бачких Буњеваца,
- могу да дефинишу иницијативе и предлоге према Савету Савеза бачких Буњеваца,
- обављају друге задатке утврђене основним документима и правилницимаСавеза бачких Буњеваца и одлукама Савета и Председништва .

Члан 31.
Месне организације путем својих надлежних органа :
- бирају руководеће органе месне заједнице ,
- спроводе политику утврђену у основним документима и од стране
руководећих органа Савеза бачких Буњеваца,
- могу да дефинишу иницијативе и предлоге према Савету Савеза бачких Буњеваца,
- бирају , односно кандидују делегате и представнике у високе
руководеће органе Савеза бачких Буњеваца,
- подносе предлоге за кандидате за посланике и функционере на свим нивоима власти,
- подносе предлоге у вези поднетих молби за пријем у чланство ,
- могу да иницирају покретање дисциплинског поступка ,
- координирају политчку активност и активност на заштити интереса
коју спроводе њихови чланови у својој области деловања ,
- обављају друге задатке утврђене основним документима и
правилницима Савеза бачких Буњеваца, и одлукама Савета и Председништва .

V. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Кандидовање посланика
Члан 32.
Одређива е кандидата за посланике у републичкој и покрајинској скупштини и
Кандидате за функције у локалним самоуправама, одвија се на основу одлуке Савета Савеза бачких Буњеваца, а на предлог општинских , градских и окружних организација .
Кандидате за одборнике у локалним самоуправама Савет Савеза бачких Буњеваца одобрава на предлог месних , општинских , градских и окружних организација .
Уколико кандидатуру неког од кандидата не прихвати , то образлаже у писменој
форми , и одређује понављање процеса предлагања кандидата , да би одлуку донео
након поновљеног поступка .
Споразум о предизборној или постизборној коалицији и сарадњи са другим
странкама на републичком, покрајинском и локалном нивоу одобрава Савет Савеза бачких Буњеваца.
Кандидати могу бити само редовни чланови Савеза бачких Буњеваца, уколико председник Савеза бачких Буњеваца не одлучи другачије .

Обавезе посланика и одборника
Члан 33.
На било ком нивоу власти, посланици и одборници Савеза бачких Буњеваца могу да формирају само једну фракцију ( групу ).
Чланови фракција , у складу са основним документима и правилницима , као и
одлукама тела Савеза бачких Буњеваца, заједнички формирају своје ставове , и приликом сваког гласања дужни су да гласају по ставу фракције .

Главна канцеларија Савеза бачких Буњеваца и општинске , градске и окружне канцеларије

Члан 34.
Главном канцеларијом Савеза бачких Буњеваца управља руководилац канцеларије, кога на предлог председника , именује Председништво .

Члан 35.
У раду општинских , градских и окружних организација по правилу помаже
општинска , градска и окружна канцеларија . О оснивању канцеларија , као и о
запосленима у канцеларијама , на предлог општинских , градских и окружних
организација одлучује Финансијска и Дисциплинска комисија .

Материјално пословање и унутрашња контрола Савеза бачких Буњеваца

Члан 36.
Извори из којих Савеза бачких Буњеваца прибавља средства за обавља е страначких активности и редован рад странке су :
1. Јавни извори – средства из буџета Републике Србије , буџета јединице
територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе ,
2. Приватни извори – чланарине , прилози правних и физичких лица ,
приходи од промотивних активности Савеза бачких Буњеваца, приходи од имовине Савеза бачких Буњеваца и легати .
Савет странке усваја финансијски план најкасније до 30. 12. текуће године за идућу
календарску годину на предлог председника Финансијске и Дисциплинске комисије .
Странка води своје финансијско пословање преко текућег рачуна у складу са Законом .
За финансијско пословање , подношење извештаја и вођење књига политичке странке носи одговорност председник Финансијске и Дисциплинске комисије .
Такође , овлашћено лице да контактира са надлежним органом је председник
Финансијске и Дисциплинске комисије .

Члан 37.
Дужност је и обавеза чланова Савеза бачких Буњеваца да уредно плаћају чланарину .
Одлуку о висини чланарине доноси Савет Савеза бачких Буњеваца. Чланарину редовни чланови уплаћују једнократно , на годишњем нивоу .
Свака месна организација странке има благајника који прикупља чланарину , даје
члану оверену признаницу и уплаћује чланарину на рачун странке за целу месну
организацију .
Уколико члан не плати чланарину дуже од 2 године , председник Дисциплинске и
Финансијске комисије упућује предлог председнику Савеза бачких Буњеваца да се члан у складу са Статутом брише из чланства Савеза бачких Буњеваца.
Они чланови који остварају примања на функцијама које проистичу из мандата Савеза бачких Буњеваца, дужни су да странци уплаћују допринос у износу који одреди Савет Савеза бачких Буњеваца. Уколико су примања редовна , месечни допринос се плаћа месечно . Уколико су примања повремена , уплаћује се једнократно годишње .

спољно и унутрашње информисање

Члан 38.
Активност сваког органа Савеза бачких Буњеваца је јавна . Обавештавање јавности обавља се путем средстава јавног информиса а , а ову активност координира портпарол Савеза бачких Буњеваца, кога на предлог председника Савеза бачких Буњеваца именује Председништво .
Билтен Савеза бачких Буњеваца који носи назив ,,Рич Буњеваца ” има за
главни циљ информисање чланства , као и популарисање политике и програма Савеза бачких Буњеваца и у електронској , и у штампаној форми .
Активност Савеза бачких Буњеваца је јавна и транспарентна . Информације , доступност и основни документи странке налазиће се на интернет сајту.

Члан 39.
У циљу информисања чланства и организација Савеза бачких Буњеваца, главна
канцеларија Савеза бачких Буњеваца дужна је да обезбеди узајамну комуникацију.
Месне, општинске, градске и окружне организације Савеза бачких Буњеваца дужне су да у року од 10 дана од одржавања својих седница доставе записнике о седницама својих органа главној канцеларији Савеза бачких Буњеваца.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Савез бачких Буњеваца престаје са радом :
- на основу одлуке Скупштине ,
- у осталим случајевима прописаном законом .
- Ако дође до престанка рада Савеза бачких Буњеваца, о начину располагања имовине одлучује Финансијска и Дисциплинкса комисија.

Члан 41.
Измене Статута , Програма и осталих докумената Савеза бачких Буњеваца, Скупштини могу да предложе :
- Савет и Председништво ,
- 50% општинских , градских и окружних организација ,
- најмање 100 појединачних чланова.

Скупштина Савеза бачких Буњеваца

Председник СББ Мирко Бајић

 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.