22. July 2024.

logo

Statut PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 26 januar 2012 11:08

SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA - STATUT      (ћирилица)
Mesto i datum usvajanja: Subotica, 06. mart 2010. godine.
Organ koji je usvojio Statut: Skupština Saveza bačkih Bunjevaca.

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Savez bačkih Bnjevaca (skraćeno: SBB) je politička stranka bunjevačke nacionalne manjine koja je osnovana sa ciljem da predstavlja i zastupa interese bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji, da zaštiti i unapređuje prava njenih pripadnika.
Savez bačkih Bunjevaca je politička stranka čiji je osnovni dokument ovaj Statut.

Član 2.
Naziv stranke:
SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA

Skraćeni naziv stranke: SBB
Sedište stranke:
Republika Srbija, 24000 Subotica, ulica Ante Parčetića br.10
Pečat stranke:
Savez bačkih Bunjevaca raspolaže pečatom kojim overava svoje poslovanje i finansijske tokove.
Pečat je prečnika 30 mm, kružnog oblika, sa tekstom u polukrugu: «Savez Bačkih Bunjevaca» - ćiriličnim pismom, a u dnu u polukrugu: «Subotica»,. U sredini pečata su tri zvezde petokrake raspoređene u trougao.
Organizacione jedinice ne poseduju samostalno pečat.
Simbol vizuelnog identiteta je trougao oivičen bojama zastave Republike Srbije u čijim se uglovima nalaze tri zvezde žute boje, a u sredini skraćeni naziv stranke: SBB

Član 3.
Savez bačkih Bunjevaca je pravno lice sa pravima i obavezama utvrđenim važećim pravnim propisima, ovim Statutom i ostalim usvojenim dokumentima stranke.
Savez bačkih Bunjevaca pred trećim licem i državnim organima predstavlja i zastupa predsednik Saveza bačkih Bunjevaca.
Savez bačkih Bunjevaca svoju aktivnost ispoljava na teritoriji Republike Srbije.

II. CILJEVI I ZADACI

Član 4.
Cilj i zadatak Saveza bačkih Bunjevaca je da:
– učestvuje u političkom zastupanju i predstavljanju interesa Bunjevaca u Srbiji,
– izradi strategiju i plan za očuvanje nacionalnog identiteta za nacionalnu manjinu Bunjevaca u Srbiji
– se zalaže za instituciju proporcionalne parlamentarne zastupljenosti manjina
na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou,
– preko svojih izabranih poslanika učestvuje u radu republičkog
parlamenta, pokrajinske skupštine, lokalnih samouprava i mesnih zajednica,
– svojom aktivnošću služi pojedincima i organizacijama koje se
deklarišu kao bunjevačke i koje pripadaju bunjevačkom korpusu,
– podržava očuvanje jezika, kulture i identiteta Bunjevaca i pomaže
razvoju i proširenju njihovog obrazovanja,
– stvara punu i stvarnu ravnopravnost Bunjevaca u Srbiji u svim
oblastima privrede i javnog života,
– homogenizuje bunjevački korpus, doprinosi povećanju snage zajedništva nacionalne manjine Bunjevaca u Srbiji, a pored toga proširuje i kontakte
Bunjevaca sa onim narodima sa kojima zajedno žive,
– sarađuje, neguje i razvija veze sa regionalnim i međunarodnim organizacijama,
– utiče da živimo u evropski opredeljenoj, demokratskoj državi, u
kojoj se ljudska i pojadinačna prava na svim nivoima ostvaruju,
– utiče na ekonomski razvoj, izrađuje strategiju stvaranja radnih mesta i mesta za
život, i utiče na njenu realizaciju u praksi,
– insistira na povratu imovine,

III. ČLANOVI SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

Član 5.
Članom Saveza bačkih Bunjevaca može postati svako punoletno sposobno lice koje nije pod starateljstvom, koje je državljanin Republike Srbije, koje prihvata Statut i Program Saveza bačkih Bunjevaca, koje prihvata aktivnu ulogu u delovanju Saveza bačkih Bunjevaca i koje svoju volju za saradnjom iskazuje potpisom pristupnice.

Član 6.
Pojedinačno članstvo Saveza bačkih Bunjevaca sastoji se od:
- redovnih članova
- počasnih članova
Počasno članstvo i počasnu funkciju u Savezu bačkih Bunjevaca dodeljulje Savet Saveza bačkih Bunjevaca.
Na predlog članova Saveta i Skupštine Saveza bačkih Bunjevaca, može biti izabran i počasni predsednik Saveza bačkih Bunjevaca.
Čan Saveza bačkih Bunjevaca, kao stranke nacionalne manjine, može biti i lice koje je istovremeno član druge stranke, pod uslovom da nije stranka nacionalne manjine i da nema programskih i statutarnih prepreka.
U Savez bačkih Bunjevaca može kolektivno da pristupi i druga politička stranka bunjevačke nacionalne manjine, ukoliko odgovarajuće telo stranke koja želi da pristupi, o tome donese odluku.
O prihvatanju zahteva za pristupanje odlučuje Savet Saveza bačkih Bunjevaca

Član 7.
Pristupnice koje predstavljaju zahtev za prijem u pojedinačno članstvo Saveza bačkih Bunjevaca, na osnovu predloga nadležnih mesnih organizacija, odobrava predsednik Saveza bačkih Bunjevaca, a prijem postaje zvaničan kada pristupnicu svojim potpisom i pečatom overi predsednik Saveza bačkih Bunjevaca.
O pojedinačnom članstvu članova stranke koja kolektivno stupa u Savez bačkih Bunjevaca, odlučuje predsednik Saveza bačkih Bunjevaca. Predsednik ima pravo da u opravdanom slučaju odbije prijem u Savez bačkih Bunjevaca pojedinih članova pristupljene stranke. Pojedinačni član pristupljene stranke svoju aktivnost ispoljava u mesnoj organizaciji Saveza bačkih Bunjevaca najbližoj njegovom
mestu stanovanja.
Svaki pojedinačni član dobija člansku legitimaciju koju izdaje glavna kancelarija Saveza bačkih Bunjevaca, sa potpisom predsednika Saveza bačkih Bunjevaca.
Evidencija o članovima je obavezna i vodi se na način utvrđen Zakonom o političkim strankama.

Član 8.
Članstvo prestaje smrću, istupanjem, brisanjem iz evidencije, odnosno isključenjem pojedinačnog člana, o čemu odlučuje Finansijska i Disciplinska komisija Saveza bačkih Bunjevaca.

Član 9.
Pored redovnih članova, i počasni članovi imaju pravo da učestvuju u radu i na
Manifestacijama Saveza bačkih Bunjevaca.
Samo redovan član može da bira i da bude izabran.

Član 10.
Obaveze člana:
- da poštuje odredbe osnovnih dokumenata Saveza bačkih Bunjevaca, kao i odluke Saveta, Predsedništva, i mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije kojoj član pripada.
- da u intelektualnom, moralnom i u skladu sa svojim mogućnostima materijalnom smislu, utiče na snažnije ostvarivanje zacrtanih ciljeva
- da ispunjava prihvaćene obaveze.

Član 11.
Prema onim članovima koji postupaju u suprotnosti sa Statutom i Programom (u
nastavku: osnovni dokumenti) i pravilnicima Saveza bačkih Bunjevaca, odnosno koji krše odluke Saveta i Predsedništva, ili koji narušavaju ugled i interese Saveza bačkih Bunjevaca, Finansijska i Disciplinska komisija Saveza bačkih Bunjevaca može da preduzme sledeće mere:
- da se javno ogradi od njih,
- da ih smeni sa funkcije koju upražnjavaju u Savezu bačkih Bunjevaca, odnosno u drugim izvršnim telima i organima u koja ih je Saveza bačkih Bunjevaca
delegirao i kandidovao,
- da ih isključi iz Saveza bačkih Bunjevaca.

Član 12.
Merama iz pređašnjeg člana prethodi disciplinski postupak i utvrđivanje
činjenicana osnovu kojih Finansijska i Disciplinska komisija donosi odluku.
Protiv prvostepene odluke komisije, član protiv koga se vodi postupak, inicijator postupka ili predsednik Saveza bačkih Bunjevaca, može da uloži žalbu sa odloženim dejstvom, Finansijskoj i Disciplinskoj komisiji Saveza bačkih Bunjevaca.
Odluka Finansijske i Disciplinske komisije Saveza bačkih Bunjevaca je pravosnažna i konačna kada to predsednik Saveza bačkih Bunjevaca svojim potpisom odobri.

Član 13.
Ukoliko organi mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija, odnosno
pojedini njihovi članovi postupaju u suprotnosti sa osnovnim dokumentima, ili
odlukama Saveta Saveza bačkih Bunjevaca, Finansijska i Disciplinska komisija može da suspenduje ove organe ili pojedine njihove članove i istovremeno preispita članstvo odgovornih lica, i može da donese odluku o održavanju novih, vanrednih izbora u organizacijama koje odredi.
Preispitivanje statusa člana i nove izbore treba obaviti u roku od 30 dana od
donošenja odluke.

IV. STRUKTURA SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

Član 14.
Saveza bačkih Bunjevaca čini kompletno članstvo i organizacione jedinice po teritorialnom principu (mesne organizacije, opštinske organizacije, gradske organizacije, okružne organizacije).
Mesnu organizaciju, uz odobrenje Predsedništva, može da osnuje najmanje 5
redovnih članova.
Opštinsku organizaciju mogu da osnuju mesne organizacije u onim opštinama, u
kojima su formirane najmanje 2 mesne organizacije.
Mesne organizacije koje funkcionišu u gradovima Srbije, osnivaju gradsku
organizaciju.
Okružnu organizaciju osnivaju one mesne i gradske organizacije, koje su na teritoriji jednog okruga.
Saveza bačkih Bunjevaca iz svog članstva može da formira omladinsku organizaciju koju mogu da čine redovni članovi stranke ispod 35 godina starosti.

Član 15.
Organi Saveza bačkih Bunjevaca su:
- Skupština,
- Savet,
- Predsedništvo,
- Finansijska i Disciplinska komisija.
Organi okružnih, opštinskih i gradskih organizacija su:
- Predsedništvo i
- Nadzorna komisija.
Okružne, opštinske i gradske organizacije u slučaju prevelike masovnosti
članstva, ili iz drugih opravdanih razloga, mogu da izaberu i savet.
Organi mesne organizacije:
- mesni odbor,
- predsedništvo.
One mesne organizacije koje broje više od sto članova, mogu da izaberu i svoj savet.
Rad mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija odvija u skladu sa
Statutom Saveza bačkih Bunjevaca.

Skupština
Član 16.
Najviše telo Saveza bačkih Bunjevaca je Skupština koja redovno zaseda najmanje jednom u dve godine.
Skupštinu i vanrednu skupštinu saziva predsednik Saveza bačkih Bunjevaca.
Ukoliko predsednik zbog sprečenosti ne može da sazove skupštinu, to može
učiniti izvršni potpredsednik po ovlašćenju predsednika, ili na pismeni zahtev više od 25 % članova stranke.
Skupštinu i vanrednu skupštinu treba održati u roku od 30 dana nakon sazivanja.
O sazivanju Skupštine i vanredne skupštine i razlozima njenog sazivanja informaciju će pismenim putem dobiti članovi Skupštine i predsednici mesnih organizacija, u skladu sa članom 17. Statuta.

Član 17.
Skupštinu čini ukupno 5% članova stranke po delegatskom principu. Članovi Skupštine su članovi Saveta, zatim proporcialno zastupljeni delegati mesnih organizacija. Svaka mesna organizacija ima najmanje jednog delegata u Skupštini. Dalji broj delegata pojedinih mesnih organizacija određuje Savet, u proporciji sa brojem članova. Delegate biraju odbori mesnih organizacija. U radu Skupštine sa savetodavnim pravom učestvuju izavrani republički i pokrajinski poslanici i odbornici Saveza bačkih Bunjevaca, članovi Finansijske i Disciplinske komisije.

Član 18.
Nadležnosti Skupštine:
- donosi Statut Saveza bačkih Bunjevaca,
- donosi izmene i dopune Statuta Saveza bačkih Bunjevaca,
- donosi program, izmene i dopune Programa Saveza bačkih Bunjevaca,
- donosi odluku o udruživanju političke stranke u šire političke
saveze u zemlji i inostranstvu,
- donosi odluku o spajanju političke stranke,
- donosi odluku o promeni imena političke stranke
- bira članove Saveta i predsednika,
- odlučuje o prestanku rada Saveza bačkih Bunjevaca.
Skupština prihvata izveštaj predsednika stranke i Finansijske i
Disciplinske komisije o radu u periodu između dve sednice Skupštine.
Skupština svakih osam godina održava izbore, ali na osnovu odluke predsednika
Saveza bačkih Bunjevaca to na bilo kojoj svojoj sednici može da učini.

Član 19.
Skupština je u stanju da donosi odluke ako je prisutna većina njenih članova. Svoje odluke Skupština donosi većinom glasova prisutnih članova. Mimo ove odredbe, odluka o prestanku rada Saveza bačkih Bunjevaca i o izmenama Statuta i Programa donosi se većinom glasova svih članova Skupštine. Skupština donosi Poslovnik kojim se reguliše donošenje odluka. Skupština donosi, usvaja i po potrebi menja Poslovnik. Skupština na svojoj sledećej sednici, a najkasnije u roku od godinu dana od usvajanja Statuta donosi Poslovnik.

Savet
Član 20.
U periodu između dve Skupštine, vrhovni organ Saveza bačkih Bunjevaca je Savet, koji se, zajedno sa predsednikom, sastoji od 11. članova. Mandat Saveta traje osam godina. Savet godišnje zaseda najmanje četiri puta. Članove Saveta Saveza bačkih Bunjevaca tajno, od više kandidata, većinskim glasanjem bira Skupština.

Član 21.
Ukoliko između dva izborna perioda nekima od članova Saveta izabranim od strane Skupštine prestane članstvo u ovom telu, Savet umesto njih od članova Saveza bačkih Bunjevaca, može da postavi nove članove. U periodu između dve izborne skupštine, u Savet se može postaviti najviše pet članova.

Član 22.
Nadležnosti Saveta:
- usvaja političke stavove, u skladu sa Programom Saveza bačkih Bunjevaca,
- priprema i razmatra nacrte i predloge koji će se naći pred Skupštinom,
- iz redova svog članstva bira, i pre vremena može da razreši
dužnosti člana Predsedništva, izvršnog potpredsednika i
potpredsednika,
- utvrđuje oblasti rada potpredsednika i članova Predsedništva,
- donosi odluku o godišnjem budžetu Saveza bačkih Bunjevaca i godištnjem
izveštajima Finansijske i Disciplinske komisije,
- postavlja kandidate, odnosno prihvata njihovu kandidaturu u republička, pokrajinska tela i tela lokalnih samuoprava i za odgovarajuće funkcije.
- u cilju uspešnijeg rada formira stručne komisije,
- prihvata osnivanje odbora,
- prihvata osnivanje mesnih, opštinskih, gradskih i okružnih organizacija,
- donosi odluke o sporazumima o saradnji i koalcionim sporazuimima, prihvata
sporazume sklopljene od strane Predsedništva,
- donosi odluku o izmenama Statuta i Programa u izuzetnom slučaju ako ove dokumente treba uskladiti sa Zakonom o političkim strankama,
- obavlja ostale zadatke predviđene Statutom i pravilnicima.

Član 23.
Savet je u stanju da donosi odluke, ako je na sednici prisutna većina njegovih
članova.
Svoje odluke Savet donosi većinom glasova svih svojih članova.

Član 24.
Savetom rukovodi predsednik stranke, koji saziva sednice i njima predsedava.
Savet iz svojih redova može da izabere zamenika predsednika koji zamenjuje
predsednika u odsustvu.

Predsedništvo
Član 25.
Predsedništvo u periodu između sednica Saveta je vrhovno telo Saveza bačkih Bunjevaca, koje donosi odluke, kao izvršni organ Saveza bačkih Bunjevaca.
Članovi Predsedništva potiču iz Saveta. Predsedništvo je sa predsednikom,
izvršnim potpredsednikom i potpredsednikom, petočlano telo.
Mandat Predsedništva traje osam godina.

Član 26.
Nadležnosti Predsedništva:
- izvršava odluke Skupštine i Saveta Saveza bačkih Bunjevaca,
- koordinira aktivnost Saveza bačkih Bunjevaca,
- za svaku sednicu Saveta priprema izveštaj o aktivnostima i događanjima u proteklom periodu,
- iz redova Skupštine, tajnim glasanjem, bira članove Finansijske i Disciplinske komisije,
- imenuje rukovodioca kancelarije i portparola Saveza bačkih Bunjevaca,
- obavlja ostale zadatke, u skladu sa Statutom i pravilnicima.

Član 27.
Predsedništvo zaseda najmanje jednom u dva meseca, a sednicama upravlja
predsednik Saveza bačkih Bunjevaca. Predsedništvo je u stanju da donosi odluke, ako je na sednicama prisutna većina njegovih članova. Predsedništvo svoje odluke donosi većinom glasova svih svojih članova.

Predsednik, izvršni potpredsednik, i potpredsednik
Član 28.
Predsednika Saveza bačkih Bunjevaca na mandatni period od osam godina bira Skupština neposrednim tajnim glasanjem .
Predsednik Saveza bačkih Bunjevaca zastupa političku stranku.
Predsednik između ostalog :
- odlučuje o zahtevima za prijem u članstvo ,
- predlaže članove Finanskijske i Disciplinske komisije
- svojim potpisom omogućava pravosnažnost donetih i izmenjenih dokumenata , odredba i odluka Saveta , Predsedništva , Finansijske i Disciplinke komisije
- saziva Skupštinu i vanrednu skupštinu Saveza bačkih Bunjevaca.
Izvršnog potpredsednika i potpredsednika Saveza bačkih Bunjevaca, na predlog
predsednika , na mandatni pediod od osam godina , bira Savet od svojih članova ,
tajnim glasanjem . Mandat izvršnog potpredsednika i potpredsednika prestaje
ukoliko prestane njihovo članstvo u Savetu Saveza bačkih Bunjevaca.
Predsednika , po njegovom ovlašćenju, u slučaju njegove zauzetosti , zamenjuje
izvršni potpredsednik .

Finansijska i Disciplinska komisija
Član 29.
Finansijska i Disciplinska komisija nadzire imovinsko stanje , ekonomske i
finansijske tokove , kao i disciplinske odnose unutar stranke i izrađuje
finansijki plan stranke . Komisija je tročlana , a na predlog predsednika , tajnim
glasanjem , bira je Predsedništvo Saveza bačkih Bunjevaca, od redovnih članova Skupštine .
Član Saveta ili Predsedništva ne može istovremeno da bude i član Finansijske i Disciplinske komisije . Mandat Komisije traje osam godina .
Finansijska i Disciplinska komisija iz svojih redova , tajnim glasanjem , bira
predsednika, čiji mandat traje osam godina .
Odluke se donose većinom glasova članova komisije .
Za finansijsko poslovanje , podnošenje izveštaja i vođenje knjiga političke stranke nosi odgovornost predsednik Finansijske i Disciplinske komisije .
Takođe , ovlašćeno lice da kontaktira sa nadležnim organom je predsednik
Finansijske i Disciplinske komisije .
Finansijska i Disciplinska komisija u roku od 60 dana od izbora održava svoju
zvaničnu sednicu , bira predsednika , izrađuje predlog godišnjeg budžeta stranke i iznosi ga pred Savet na usvajanje .
Na kraju svake finansijske godine , sprovodi unutrašnju kontrolu , i o njenom
rezultatu putem izveštaja u pismenoj formi , obaveštava Savet . Finansijska i
Disciplinska komisija dužna je da na sednici Skupštine iznosi izveštaj za
usvajanje o radu u proteklom periodu .
Vođenje postupka u vezi aktivnosti članova i tela Saveza bačkih Bunjevaca, koja je u suprotnosti sa osnovnim dokumentima i pravilnicima Saveza bačkih Bunjevaca, spada u nadležnost Finansijske i Disciplinske komisije.

Mesne , opštinske , gradske i okružne organizacije
Član 30.
Opštinske , gradske i okružne organizacije putem svojih nadležnih organa :
- sprovode politiku utvrđenu u osnovnim dokumentima i od strane
rukovodećih organa Saveza bačkih Bunjevaca,
- koordiniraju rad mesnih organizacija koje pripadaju njihovoj
organizaciji ,
- podnose predloge vezane za saradnju ili sklapanje koalicionih
sporazuma sa drugom strankom ili strankama ,
- koordiniraju utvrđivanje predloga koji se donose na kandidaturu
poslanika i funkcionera na svim nivoima vlasti ,
- biraju kandidate u Savet Saveza bačkih Bunjevaca,
- koordiniraju izbor , odnosno kandidaturu delegata i predstavnika u druge visoke rukovodeće organe Saveza bačkih Bunjevaca,
- mogu da definišu inicijative i predloge prema Savetu Saveza bačkih Bunjevaca,
- obavljaju druge zadatke utvrđene osnovnim dokumentima i pravilnicima Saveza bačkih Bunjevaca i odlukama Saveta i Predsedništva .

Član 31.
Mesne organizacije putem svojih nadležnih organa :
- biraju rukovodeće organe mesne zajednice,
- sprovode politiku utvrđenu u osnovnim dokumentima i od strane
rukovodećih organa Saveza bačkih Bunjevaca,
- mogu da definišu inicijative i predloge prema Savetu Saveza bačkih Bunjevaca,
- biraju, odnosno kandiduju delegate i predstavnike u visoke
rukovodeće organe Saveza bačkih Bunjevaca,
- podnose predloge za kandidate za poslanike i funkcionere na svim nivoima vlasti,
- podnose predloge u vezi podnetih molbi za prijem u članstvo,
- mogu da iniciraju pokretanje disciplinskog postupka,
- koordiniraju politčku aktivnost i aktivnost na zaštiti interesa
koju sprovode njihovi članovi u svojoj oblasti delovanja,
- obavljaju druge zadatke utvrđene osnovnim dokumentima i
pravilnicima Saveza bačkih Bunjevaca, i odlukama Saveta i Predsedništva .

V. OPŠTE ODREDBE

Kandidovanje poslanika
Član 32.
Određivanje kandidata za poslanike u republičkoj i pokrajinskoj skupštini i
Kandidate za funkcije u lokalnim samoupravama, odvija se na osnovu odluke Saveta Saveza bačkih Bunjevaca, a na predlog opštinskih , gradskih i okružnih organizacija .
Kandidate za odbornike u lokalnim samoupravama Savet Saveza bačkih Bunjevaca odobrava na predlog mesnih , opštinskih , gradskih i okružnih organizacija .
Ukoliko kandidaturu nekog od kandidata ne prihvati , to obrazlaže u pismenoj
formi , i određuje ponavljanje procesa predlaganja kandidata , da bi odluku doneo
nakon ponovljenog postupka.
Sporazum o predizbornoj ili postizbornoj koaliciji i saradnji sa drugim
strankama na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou odobrava Savet Saveza bačkih Bunjevaca.
Kandidati mogu biti samo redovni članovi Saveza bačkih Bunjevaca, ukoliko predsednik Saveza bačkih Bunjevaca ne odluči drugačije.

Obaveze poslanika i odbornika
Član 33.
Na bilo kom nivou vlasti, poslanici i odbornici Saveza bačkih Bunjevaca mogu da formiraju samo jednu frakciju ( grupu ).
Članovi frakcija, u skladu sa osnovnim dokumentima i pravilnicima, kao i
odlukama tela Saveza bačkih Bunjevaca, zajednički formiraju svoje stavove, i prilikom svakog glasanja dužni su da glasaju po stavu frakcije .

Glavna kancelarija Saveza bačkih Bunjevaca i opštinske , gradske i okružne kancelarije
Član 34.
Glavnom kancelarijom Saveza bačkih Bunjevaca upravlja rukovodilac kancelarije, koga na predlog predsednika, imenuje Predsedništvo .

Član 35.
U radu opštinskih, gradskih i okružnih organizacija po pravilu pomaže
opštinska, gradska i okružna kancelarija. O osnivanju kancelarija, kao i o
zaposlenima u kancelarijama, na predlog opštinskih, gradskih i okružnih
organizacija odlučuje Finansijska i Disciplinska komisija .

Materijalno poslovanje i unutrašnja kontrola Saveza bačkih Bunjevaca
Član 36.
Izvori iz kojih Saveza bačkih Bunjevaca pribavlja sredstva za obavlja e stranačkih aktivnosti i redovan rad stranke su :
1. Javni izvori – sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice
teritorijalne autonomije i budžeta jedinice lokalne samouprave,
2. Privatni izvori – članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica,
prihodi od promotivnih aktivnosti Saveza bačkih Bunjevaca, prihodi od imovine Saveza bačkih Bunjevaca i legati .
Savet stranke usvaja finansijski plan najkasnije do 30. 12. tekuće godine za iduću
kalendarsku godinu na predlog predsednika Finansijske i Disciplinske komisije .
Stranka vodi svoje finansijsko poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.
Za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga političke stranke nosi odgovornost predsednik Finansijske i Disciplinske komisije .
Takođe, ovlašćeno lice da kontaktira sa nadležnim organom je predsednik.

Finansijske i Disciplinske komisije .
Član 37.
Dužnost je i obaveza članova Saveza bačkih Bunjevaca da uredno plaćaju članarinu.
Odluku o visini članarine donosi Savet Saveza bačkih Bunjevaca. Članarinu redovni članovi uplaćuju jednokratno, na godišnjem nivou.
Svaka mesna organizacija stranke ima blagajnika koji prikuplja članarinu, daje
članu overenu priznanicu i uplaćuje članarinu na račun stranke za celu mesnu
organizaciju .
Ukoliko član ne plati članarinu duže od 2 godine, predsednik Disciplinske i
Finansijske komisije upućuje predlog predsedniku Saveza bačkih Bunjevaca da se član u skladu sa Statutom briše iz članstva Saveza bačkih Bunjevaca.
Oni članovi koji ostvaraju primanja na funkcijama koje proističu iz mandata Saveza bačkih Bunjevaca, dužni su da stranci uplaćuju doprinos u iznosu koji odredi Savet Saveza bačkih Bunjevaca. Ukoliko su primanja redovna, mesečni doprinos se plaća mesečno. Ukoliko su primanja povremena, uplaćuje se jednokratno godišnje.

Spoljno i unutrašnje informisanje
Član 38.
Aktivnost svakog organa Saveza bačkih Bunjevaca je javna. Obaveštavanje javnosti obavlja se putem sredstava javnog informisanja, a ovu aktivnost koordinira portparol Saveza bačkih Bunjevaca, koga na predlog predsednika Saveza bačkih Bunjevaca imenuje Predsedništvo.
Bilten Saveza bačkih Bunjevaca koji nosi naziv ,,Rič Bunjevaca ” ima za
glavni cilj informisanje članstva, kao i popularisanje politike i programa Saveza bačkih Bunjevaca i u elektronskoj, i u štampanoj formi.
Aktivnost Saveza bačkih Bunjevaca je javna i transparentna. Informacije, dostupnost i osnovni dokumenti stranke nalaziće se na internet sajtu.

Član 39.
U cilju informisanja članstva i organizacija Saveza bačkih Bunjevaca, glavna
kancelarija Saveza bačkih Bunjevaca dužna je da obezbedi uzajamnu komunikaciju.
Mesne, opštinske, gradske i okružne organizacije Saveza bačkih Bunjevaca dužne su da u roku od 10 dana od održavanja svojih sednica dostave zapisnike o sednicama svojih organa glavnoj kancelariji Saveza bačkih Bunjevaca.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.
Savez bačkih Bunjevaca prestaje sa radom :
- na osnovu odluke Skupštine,
- u ostalim slučajevima propisanom zakonom.
- Ako dođe do prestanka rada Saveza bačkih Bunjevaca, o načinu raspolaganja imovine odlučuje Finansijska i Disciplinksa komisija.

Član 41.
Izmene Statuta, Programa i ostalih dokumenata Saveza bačkih Bunjevaca, Skupštini mogu da predlože :
- Savet i Predsedništvo,
- 50% opštinskih , gradskih i okružnih organizacija,
- najmanje 100 pojedinačnih članova.

Skupština Saveza bačkih Bunjevaca

Predsednik SBB Mirko Bajić
 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.